ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

GREEK AIR CARGO – Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα www.gac.gr. Η ιστοσελίδα ανήκει και τελεί υπό τη διαχείριση της εταιρείας GREEKAIRCARGOSA, που έχει έδρα στο ΚΟΡΩΠΙ – ΑΘΗΝΑ, οδός 7ο ΧΛΜ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΚ19400.

Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου διέπεται από τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς, άλλως, σε περίπτωση διαφωνίας, οφείλουν να μην κάνουν χρήση του. Η παραμονή του επισκέπτη στις σελίδες του παρόντος διαδικτυακού τόπου καθώς και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται μέσα από αυτές τις σελίδες, συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών που παρέχονται στην «GREEK AIR CARGO», μέσω της παρούσας ιστοσελίδας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά σύμφωνα με την πολιτική μας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, η οποία διέπει την επίσκεψη στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και την οποία ενθαρρύνουμε τους χρήστες να διαβάσουν προσεκτικά στον σύνδεσμο πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΙΟΥΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

H ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη, τα οποία θα διορθώνονται από την εταιρεία, κατά την κρίση της, εφόσον εντοπίζονται. Η Εταιρεία δεν δύναται ωστόσο να εγγυηθεί για την ακρίβεια, πληρότητα, ορθότητα, επικαιρότητα ή την μη παραβίαση του περιεχομένου της ιστοσελίδας για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό.

Η ιστοσελίδα καθώς και κάθε διαθέσιμο μέσω αυτής περιεχόμενο, διατίθεται «ως έχει». Παρόλο που καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αποκλειστεί η εμφάνιση ιών ή άλλων κακόβουλων λογισμικών σε αυτή την ιστοσελίδα, η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες της ιστοσελίδας θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα και ιούς και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του επισκέπτη/χρήστη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση / αντιγραφή / φόρτωση (download) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας.

Κάθε επισκέπτης οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας (π.χ. προγράμματα προστασίας από ιούς) πριν από οποιαδήποτε ‘’φόρτωση’’ από αυτή την ιστοσελίδα. Η χρήση και περιήγηση στη ιστοσελίδα συνεπάγεται ότι κάθε χρήστης ρητά αποδέχεται ότι η χρήση της ιστοσελίδας γίνεται αποκλειστικά με δικό του κίνδυνο και ότι αναλαμβάνει πλήρη ευθύνη για κάθε δαπάνη σε περίπτωση ανάγκης επιδιόρθωσης ή επισκευής οποιουδήποτε εξοπλισμού χρησιμοποιεί προκειμένου να κάνει χρήση της ιστοσελίδας

Η Εταιρεία δεν φέρει, επίσης, ευθύνη για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας, για την διακοπή μεμονωμένων ή όλων των λειτουργιών ή εφαρμογών της ή για οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή τεχνικά θέματα τυχόν εμφανισθούν.

Επιπλέον, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία υπόσχεση ή εγγύηση για οποιοδήποτε τυχόν άλλο διαδικτυακό τόπο που μπορεί να επιλέξει ο επισκέπτης / χρήστης να έχει πρόσβαση μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν συνδέσεις που παρέχονται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας σε άλλους διαδικτυακούς τόπους παρέχονται μόνο για την ευκολία του επισκέπτη και δεν πρέπει να θεωρείται ότι η Εταιρεία αποδέχεται αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους ή οποιοδήποτε περιεχόμενο βρίσκεται εκεί. Ως εκ τούτου, οι επισκέπτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών.
Τέλος η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι ο παρών διαδικτυακός τόπος θα είναι συμβατός με τον υπολογιστή, το υλικό και το λογισμικό του κάθε χρήστη.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου αυτού του διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς, χωρίς περιορισμό, όλων των εγγράφων, των αρχείων, των κειμένων, των υπηρεσιών, των προϊόντων, των σημάτων, των διακριτικών τίτλων, των εικόνων, των φωτογραφιών, των γραφικών και των εξαρτημάτων που περιέχονται σε αυτό καθώς και την γενική εικόνα της ιστοσελίδας, είτε αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρείας, είτε του έχουν παραχωρηθεί με άδεια χρήσης από τους αντίστοιχους κατόχους, προκειμένου το σχετικό υλικό να χρησιμοποιείται στην παρούσα ιστοσελίδα.

Με εξαίρεση τις περιπτώσεις των περιορισμένων αδειών που αναφέρονται στην παρακάτω ενότητα ή όπως απαιτείται από το εφαρμοστέο δίκαιο, ούτε το περιεχόμενο, ούτε τα σήματα, ούτε κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή και οποιοδήποτε μέρος της Ιστοσελίδας μπορούν να χρησιμοποιηθούν καθ΄ οιονδήποτε τρόπο, αναπαραχθούν, αντιγραφούν, πωληθούν, μεταπωληθούν, προσβληθούν, τροποποιηθούν ή άλλως γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης, εν μέρει ή εν όλω, για οποιονδήποτε λόγο και χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας ή του δικαιούχου αυτού του σήματος ή της εμπορικής επωνυμίας ή του σήματος υπηρεσιών ή του πνευματικού δικαιώματος.
Απαγορεύεται, επίσης, η αφαίρεση οποιασδήποτε τυχόν επισήμανσης δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικού σήματος ή άλλου συγγενούς δικαιώματος που περιέχονται σε υλικό το οποίο έχει αντιγραφεί ή εκτυπωθεί από την ιστοσελίδα.

ΑΔΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετων προβλέψεων στους παρόντες όρους χρήσης, η Εταιρεία παρέχει στους επισκέπτες / χρήστες της σελίδας περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης του ιστότοπου, σύμφωνα με την οποία μπορούν να κάνουν χρήση των περιεχομένων αυτού αποκλειστικά και μόνο για προσωπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς, εντός των πλαισίων που θέτει ο νόμος, η καλή πίστη, τα συναλλακτικά και τα χρηστά ήθη.
Οι χρήστες αποδέχονται και συμφωνούν ότι θα κάνουν σύννομη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, δεσμεύονται ότι με τη χρήση του δεν θα ενεργούν κατά τρόπο που να εμποδίζει ή καθιστά αδύνατη την ομαλή / σύννομη χρήση του ιστότοπου και των άλλων συνδεδεμένων με αυτόν διαδικτυακών τόπων από άλλους χρήστες, δεν θα ενεργήσουν κατά τρόπο ώστε να παραπλανήσουν οποιονδήποτε τρίτο ως προς την προέλευση του περιεχομένου του ιστότοπου ή να ζημιώσουν με οποιονδήποτε τρόπο τη φήμη του Οργανισμού.
Στα πλαίσια της χρήσης αυτής δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλοίωση ή άλλου είδους επέμβαση στο περιεχόμενο ή στο λογισμικό του ιστότοπου, καθώς και οποιαδήποτε προσπάθεια βλάβης και επηρεασμού της λειτουργικότητας του.

Περαιτέρω, δεν επιτρέπεται η ανάσυρση, αντιγραφή και περαιτέρω χρήση μέρους ή και του συνόλου του περιεχομένου του ιστότοπου με μεθόδους εξόρυξης δεδομένων, λογισμικών τύπου “robots”, “spiders” ή “crawlers” και παρόμοιες μεθόδους συλλογής ή/και ανάσυρσης δεδομένων, ή η εγκατάσταση βλαβερών αρχείων και προγραμμάτων σχεδιασμένων να καταστρέψουν ή να περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους χρήστες να χρησιμοποιούν το διαδικτυακό μας τόπο. Ομοίως απαγορεύεται η εγκατάσταση με οποιονδήποτε τρόπο, διαφημιστικών μηνυμάτων σε οποιαδήποτε μορφή ή μη ζητηθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων (spam).
Δεν επιτρέπεται η από μέρους των επισκεπτών δημιουργία ή και δημοσίευση βάσης δεδομένων, που συμπεριλαμβάνει ουσιώδη ή και επουσιώδη τμήματα του περιεχομένου του ιστότοπου μας χωρίς την ρητή και έγγραφη άδεια της Εταιρείας GREEK AIR CARGO.

Ομοίως απαγορεύεται στον επισκέπτη να κάνει χρήση οποιουδήποτε metatag ή άλλου «κρυμμένου κειμένου» (hiddentext) που κάνει χρήση τέτοιων σημάτων, εμπορικών επωνυμιών ή σημάτων υπηρεσίας χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση.

Σε κάθε περίπτωση συμπεριφοράς παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες όρους και το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο χρήσης του ιστότοπου, ο επισκέπτης υποχρεούται να αποζημιώσει την Εταιρεία για κάθε θετική και αποθετική ζημία ήθελε υποστεί από τις ως άνω ενέργειες.

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Το Ινστιτούτο μπορεί να τροποποιήσει τη μορφή και το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή. Επίσης μπορεί να αναστείλει τη λειτουργία της παρούσας ιστοσελίδας λόγω εργασιών υποστήριξης ή συντήρησης, ενημέρωσης του περιεχομένου ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Τέλος διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα οποτεδήποτε χωρίς ειδοποίηση.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις, αναπόσπαστο μέρος των οποίων είναι η πολιτική προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, αποτελούν τη συνολική και μοναδική μεταξύ μας συμφωνία αναφορικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας από τους επισκέπτες.

Η Εταιρεία επιφυλάσσεται να προβαίνει στην τροποποίηση των Όρων Χρήσης οποτεδήποτε, αναρτώντας τις σχετικές τροποποιήσεις στην ιστοσελίδα, οπότε και θα τίθενται σε ισχύ. Η χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται την αποδοχή από τον επισκέπτη των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης.
Τυχόν ακυρότητα κάποιων όρων του παρόντος δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων.
Η Εταιρεία επιφυλάσσεται να προβαίνει ανά πάσα στιγμή στην άρση οποιουδήποτε δικαιώματος παραχωρήθηκε με το παρόν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Ενθαρρύνουμε τους χρήστες του ιστότοπου μας να επισκέπτονται τακτικά την παρούσα ενότητα προκειμένου να παραμένουν ενημερωμένοι για τυχόν αλλαγές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Ο ιστότοπος μας ενδέχεται, στο παρόν ή στο μέλλον, να περιέχει διαφημίσεις της επιχείρησής μας ή τρίτων επιχειρήσεων καθώς και προβολή άλλου υλικού με διαφημιστικό περιεχόμενο, σκοπό και χαρακτήρα.

Σε περίπτωση διαφημίσεων τρίτων μερών, η Εταιρεία δεν ελέγχει το περιεχόμενων των εν λόγω διαφημίσεων και, ως εκ τούτου, δε φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι των χρηστών της για το περιεχόμενο των διαφημίσεων αυτών αναφορικά με τυχόν παράνομες πράξεις ή παραλείψεις, ανακρίβειες ή αδυναμία συμμόρφωσης προς τους νόμους και κανονισμούς οποιασδήποτε χώρας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το περιεχόμενο των διαφημίσεων αυτών. Η ευθύνη αυτή βαρύνει αποκλειστικά τους διαφημιζόμενους, χορηγούς ή και δημιουργούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού υλικού.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης των οποίων αναπόσπαστο μέρος αποτελεί η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε σχετική διαφορά θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για κάθε απορία ή διευκρίνιση σχετική με τον παρόντα ιστότοπο και τους αναγραφόμενους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στο info@gac.gr ή στο τηλέφωνο 2106621300

This site is registered on wpml.org as a development site.